Handelingen van het Een et Twintigste Nederlands Philologen-Congres (1950), p.27


Dr J. W. Ph. BORLEFFS.
Waalsdorperweg 217, 's-Gravenhage.

Een nieuw handschrift van Tertullianus (De Patientia en De Paenitentia).


Spreker behandelt een nieuw ontdekt handschrift, de Codex Ottobonianus 25, dat o.a. excerpten uit vier werken van Tertullianus bevat. Aan enige voorbeelden toont hij het belang van deze vondst voor de tekstkritiek aan, en behandelt kort de vraag, welke plaats dit handschrift in de overlevering van Tertullianus inneemt.

Prof. DE DECKER en Dr KRAAK spreken over enkele plaatsen in de tekst. Prof. ENK wijst op het belang van tekstkritiek, en betreurt het, dat het aantal personen, dat in staat is een tekst uit te geven, niet bijster groot is.


This page has been online since 18th August 2000.


Return to the Tertullian Home Page English Translation About these pages